Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Dutch HDA ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Dutch HDA en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene Voorwaarden Dutch HDA

Hieronder treft u de algemene voorwaarden met betrekking tot inschrijving voor een opleiding van Dutch HDA.

1.   Definities

De overeenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en Dutch HDA, het opleidingsinstituut die de opleiding(en) verzorgt (hierna te noemen ‘Dutch HDA’).

2.   Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende verrichte of te verrichten werkzaamheden van Dutch HDA. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Bij een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang.

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Tenzij anders schriftelijk bepaald gelden zij slechts als een uitnodiging tot het overeenkomen van een overeenkomst. Deze zijn slechts geldig tot de eind- of geldigheidsdatum die wordt gepubliceerd.

De op de website bedoelde tarieven kunnen per de 1ste van de maand worden verhoogd of gewijzigd. Overige tariefwijzigingen zijn eveneens mogelijk. Dutch HDA zal in het laatstgenoemde geval een maand voordat de nieuwe tarieven in werking treden, de consument hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt indien de consument, niet binnen 14 dagen na kennisgeving door Dutch HDA, schriftelijk heeft gereageerd. Tariefwijzigingen gelden niet voor lopende overeenkomsten.

Alle ínschrijvingen of schriftelijke bevestigingen worden als ‘Overeenkomst’ aangegaan. Dutch HDA, diens medewerkers handelen bij de uitvoering van de overeenkomst zelfstandig en dus zonder sturing of inmenging door de consument.

3. De overeenkomst

De overeenkomst bestaat uit de opleiding waarvoor u zich inschrijft. Dit is inclusief het lesmateriaal, opleidingsdagen en het examen. De overeenkomst geldt vanaf het moment van ontvangst van inschrijving door Dutch HDA. Van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van de overeenkomst. De overeenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de opleiding zoals is vastgesteld in de bevestigingsbrief.

De wederzijdse rechten en plichten stoppen per direct op het moment dat de overeenkomst eindigt of u tussentijds de opleiding beëindigd. U heeft vanaf het moment van de beëindiging geen recht meer op deelname aan de opleiding.

3.1.1 Verplichtingen van de consument

De consument dient bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met Dutch HDA. De consument garandeert de juistheid van de aangeleverde gegevens en bij wijziging van deze gegevens dit onmiddellijk aan Dutch HDA kenbaar te maken. De consument is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn of haar verplichtingen uit de met Dutch HDA aangegane overeenkomst, ook al worden een of meerdere van die verplichtingen door een derde voor de consument voldaan, zoals bijvoorbeeld de betaling van het lesgeld door de werkgever van de consument. Dutch HDA verwacht een actieve deelname aan de opleiding waarvoor de consument zich heeft ingeschreven.

3.1.2 Verplichtingen van Dutch HDA

Dutch HDA, docenten en medewerkers, dragen zorg voor geheimhouding van de door de consument verstrekte gegevens en zal hier vertrouwelijk mee omgaan. Tevens zal Dutch HDA zorgdragen de consument zo goed mogelijk te ondersteunen vanaf het moment dat de consument de overeenkomst aangaat en tijdens de gehele opleidingsduur. Dutch HDA zal zorgdragen voor het les- en examenmateriaal, opleidingslocatie, docenten en examinatoren van Dutch HDA.

4. Inschrijving, annulering en wijzigingen

Door middel van een inschrijving voor een opleiding van Dutch HDA gaat u een overeenkomst aan voor de gehele duur van de opleiding en gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden. Inschrijvingen geschieden te worden verkregen met een volledig naar waarheid ingevuld inschrijfformulier, per website, mail of via telefonisch contact door de consument.

4.1. Annulering of wijziging vanuit consument

4.1.1 Annulering
Vanaf het moment dat Dutch HDA de inschrijving aan u heeft bevestigd, heeft de consument de tijd om binnen 14 dagen de overeenkomst kosteloos te annuleren. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Een annulering dient schriftelijk of per mail te worden ingediend. Elke andere wijze van annuleren wordt niet geaccepteerd. Als moment van ontvangst van de annulering geldt in het geval bij een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De annulering is pas definitief als deze door Dutch HDA per e-mail bevestigd is.

Indien de consument de inschrijving voor een opleiding of workshop ná twee weken na de inschrijfdatum of na startdatum van de opleiding of workshop annuleert, dan is de consument aan Dutch HDA (een gedeelte van) het door Dutch HDA te factureren of gefactureerde bedrag, indien van toepassing inclusief examengeld, verschuldigd. Dit door de consument aan Dutch HDA verschuldigde bedrag is afhankelijk van de lengte van de periode tussen de annuleringsdatum en de startdatum van de betreffende opleiding of workshop.

Het verschuldigde bedrag bedraagt:

-        100% van het les- en examengeld. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding en inschrijving meer dan 2 weken voor aanvang van de opleiding

-        50% van het les- en examengeld. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding

-        25% van het les- en examengeld. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding.

-        10% van het les- en examengeld. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding

Indien de consument meerdere opleidingen van Dutch HDA afneemt (een pakket), dan is de consument voor iedere volgende opleiding van het pakket waarmee niet wordt gestart een gedeelte van, zoals eerder in percentages van het lesgeld omschreven, verschuldigd aan annuleringskosten. Wanneer de opleiding al is gestart, dan blijft de consument hiervoor ingeschreven staan en kan deze niet meer geannuleerd worden. Ongeacht of u nog niet aan de lessen en/of examens heeft deelgenomen, dient het gefactureerde bedrag te worden voldaan en/of kan het verschuldigde les- en examengeld niet worden gerestitueerd. Een eventuele verstrekte (pakket)korting komt daarbij te vervallen en wordt de reguliere prijs van de opleiding in rekening gebracht. Opleidingsgeld dat is vooruit betaald over de nog niet gestarte opleidingen, zal worden teruggestort na aftrek van de annuleringskosten en eventueel toegekende pakketkortingen.

De overeenkomst tussen Dutch HDA en de consument is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.1.2 Wijziging

Indien de opleiding al is gestart is annulering niet mogelijk. In geval van annulering door de consument na aanvang van de opleiding krijgt hij of zij de mogelijkheid geboden om (het vervolg van) de opleiding te verplaatsen of wijzigen naar een andere datum of locatie. De gewijzigde startdatum dient te liggen binnen één jaar na annulering en dient wel beschikbaar te zijn.

Voor deze wijziging wordt €25,00 administratiekosten incl. BTW in rekening gebracht. De bestaande betalingsregeling zoals vermeld in de (oorspronkelijke) factuur blijft verplicht.

Indien u de opleiding enkel wilt wijzigen naar een andere locatie of startdata, dan heeft u de mogelijkheid om de opleiding te verplaatsen. Hiervoor wordt €25,00 euro administratiekosten incl. BTW per wijziging voor in rekening gebracht. 

4.1.3 Ziekte, blessure of overige calamiteiten

Restitutie van de door de consument betaalde factuur van een opleiding is enkel mogelijk wanneer de annulering of wijziging het gevolg is van een blessure, ernstige ziekte of calamiteiten. Hiervoor moet ten alle tijde een bewijs kunnen worden aangetoond in de vorm van een medische verklaring, overlijdensakte of anderszins. De kosten voor de reeds gevolgde lesdagen, studiemateriaal worden niet gerestitueerd. In schriftelijk overleg met Dutch HDA kan de opleiding kosteloos worden verschoven naar een later moment. Hierbij blijft de bestaande betalingsregeling, zoals staat vermeldt op de factuur, ongewijzigd.

4.2 Annulering of wijziging vanuit Dutch HDA

Dutch HDA heeft het recht de opleiding qua locatie, datum en tijd te wijzigen, in het geval van onvoldoende deelnemers, ziekte van docenten, wijzigingen van uit de opleidingslocatie of naar het eigen inzicht van Dutch HDA wanneer de kwaliteit van opleiding niet kan worden gewaarborgd. Dutch HDA zal bij een wijziging de consument zo spoedig mogelijk inlichten per mail. Indien u het niet eens bent met de wijziging heeft u het recht de opleiding kosteloos te wijzigen.

In het geval van ziekte en/of verhindering van een docent zal Dutch HDA zijn uiterste best doen om voor gelijkwaardige vervanging te zoeken. Indien dit niet mogelijk is, zal Dutch HDA de betreffende deelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal zij een nieuwe startdatum of opleidingsdag worden ingepland. De consument heeft bij ziekte of verhindering van de docent geen recht op een (schade)vergoeding en kan de opleiding ook niet kosteloos annuleren of beëindigen.

Dutch HDA heeft het recht om een opleiding te annuleren of te wijzigen bij niet voldoende inschrijvingen of betalende deelnemers voor een opleiding. Minimaal twee weken voordat de opleiding van start gaat, zal de consument een bericht ontvangen over de opleiding die is geannuleerd of verschoven. Bij een wijziging of annulering van een opleiding is Dutch HDA geen (schade)vergoeding schuldig, dit geldt ook voor door de consument reeds gemaakte kosten.

Wanneer de oorzaak van annulering ligt bij onvoldoende deelnemers, dan heeft de consument het recht zijn inschrijving voor de afgelaste opleiding kosteloos te annuleren en zal het gefactureerde bedrag worden geretourneerd. Dit dient schriftelijk te worden bevestigd door de consument na berichtgeving van Dutch HDA. Indien de consument zich inschrijft voor een andere opleiding, kan dit bedrag worden verrekend met de daarvoor nog te versturen factuur.

5. Aansprakelijkheid

Er wordt door Dutch HDA geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade geleden als gevolg van deelname van een opleiding en/of blessures. Deelname aan de opleidingen van Dutch HDA zijn volledig op eigen risico. Indien er sprake is van opzet en er aansprakelijkheid van toepassing zou zijn wordt dit beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Dutch HDA in dat geval uitkeert.

Dutch HDA is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van (ingeschakelde) derden.

De consument vrijwaart Dutch HDA voor aanspraken van derden, voor de verrichten handelingen die zijn voortgekomen uit de overeenkomst en stelt Dutch HDA hierin schadeloos.

6. Betaling en consequenties niet-tijdige betaling

Binnen 14 dagen na factuurdatum dient de betaling van het gefactureerde bedrag of eerste termijnbetaling te zijn voldaan op de factuur aangegeven bankrekening. De eerste termijnbetaling dient voor aanvang voor de opleiding te zijn voldaan. Indien de factuurdatum ligt binnen de 14 dagen voor de start van de opleiding, dan graag de vervaldatum van de betaling op de factuur aanhouden. De consument blijft te allen tijde verantwoordelijk voor naleving van de betalingsovereenkomst. Ook wanneer de betaling door een derde of werkgever plaatsvindt.

Dutch HDA biedt de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Bedragen boven de €500 kunnen in twee termijnen worden voldaan.

Indien de consument de betaling niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal Dutch HDA een betalingsherinnering per mail versturen. U heeft dan 10 werkdagen de tijd na ontvangst van de herinnering om de betaling te verrichten. Wanneer de betaling binnen deze gestelde termijn niet tijdig wordt voldaan, zal er tweede herinnering binnen 10 werkdagen worden verstuurd. Indien deze opnieuw niet tijdig wordt voldaan wordt een incassoprocedure gestart. Het te vorderen bedrag bestaat uit het volledige les- en examengeld en wordt aangevuld met de bijkomende incassokosten. Deze incassokosten bedragen een percentage van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00. De rente, een maandelijkse rente van 1% verschuldigd over de nog openstaande bedragen, over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot het moment het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.

Wanneer de consument in gebreke of in verzuim blijft, dan is Dutch HDA gerechtigd om de consument toegang tot de opleiding en/of examens te ontzeggen. Enkel wanneer het opleidingsgeld en de bijkomende (incasso)kosten volledig zijn voldaan, kunt in overleg met Dutch HDA de nieuwe startdata inplannen van de opleiding.

Dutch HDA zal eventuele restituties binnen 30 dagen laten plaatsvinden.

Na ontvangst van de factuur, zal een eventuele tariefverhoging van het les- en/of examengeld niet door Dutch HDA kunnen worden aangepast. Het eerder gefactureerde bedrag blijft dan van kracht. De meest actuele tarieven van de opleidingen van Dutch HDA kunt u vinden op de website www.dutch-hda.nl.

7. Studiemateriaal & Geheimhouding

Dutch HDA stelt het studiemateriaal beschikbaar op locatie op de eerste lesdag dat de opleiding van start gaat. Het is aan Dutch HDA ter beoordeling of zij een verzoek kunnen inwilligen tot verzending van het studiemateriaal zonder dat deelname aan de opleiding heeft plaatsgevonden. Het kopiëren, verspreiden of ter beschikking stellen van het studiemateriaal aan derden is niet toegestaan.

De consument is verplicht om alle afkomstige gegevens, producten of verstrekte informatie vanuit Dutch HDA geheim te houden en niet over te dragen aan dragen of ter beschikking te stellen. Per overtreding hanteert Dutch HDA een boete van €2000,00 naar de consument.

Dutch HDA behoudt het auteursrecht en het recht van het intellectuele eigendom, waaronder aan de deelnemers beschikbaar gestelde studiemateriaal, het Dutch HDA bol-model, boeken, presentaties, grafieken, tabellen, PowerPoint- en Excelsheets, programmeringen, casussen, opleidingsmethoden, enzovoorts.

8. Exameninformatie

Bij aanmelding van een opleiding schrijft de consument zich ook direct in voor het daarbij horende examen. Het theorie examen zal digitaal worden beschikbaar gesteld gedurende een week. De consument mag gedurende deze week het examen zelf inplannen en krijgt 1 uur de toegang om het examen digitaal af te nemen.

Indien de deelnemer het theorie- en/of praktijkexamen heeft gemist, ongeacht de reden, dan komtde eerste examenmogelijkheid te vervallen en dient een herexamen te worden aangevraagd.  Voor herexamens worden kosten in rekening gebracht.

Inhoudelijke informatie over het examen kan u vinden in de studiehandleiding. Indeling van het examen zal tijdens de opleiding door de docent worden bepaald.

Indien u te laat komt op het examen, wordt deze ongeldig verklaard. U dient een schriftelijk bezwaar of motivatie met reden van te laat komen te sturen naar info@dutch-hda.nl. De examencommissie zal binnen 14 dagen beoordelen of de reden gegrond of ongegrond is van het te laat komen. Wanneer deze ongegrond verklaard wordt, kan het examen alsnog geldig worden verklaard. 

9. Klachtenafhandeling

Dutch HDA vind het leveren van kwaliteit erg belangrijk. Mocht u niet tevreden zijn of ons graag feedback willen geven, dan willen wij u graag verzoeken om een mail te sturen naar info@dutch-hda.nl. We streven ernaar om uw mail binnen twee werkdagen te beantwoorden, mits er meer tijd of onderzoek voor nodig is, zullen wij u binnen vijf werkdagen berichten met een indicatie wanneer u antwoord kunt verwachten.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak over uw klacht, dan verzoeken wij binnen twee werkdagen schriftelijk een reactie te geven. Er zal een beroep worden gedaan op een onafhankelijke derde
(Rob Trousselot, lijfstijlcoaches,: p/a Middenweg 231782 BA, Den Helder). De uitspraak van deze onafhankelijke derde is echter definitief. De klachten worden 2 jaar na datum bewaard in het klachtendocument. 

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst en alle zaken waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn is enkel Nederlands recht van toepassing.

Voordat u een geschil kunt melden, dient u eerst de klacht schriftelijk aan Dutch HDA te hebben gemeld, zie hiervoor punt 9 klachtafhandeling. Wanneer u niet tevreden bent over de geboden oplossing door Dutch HDA en beiden partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen, dan kunt u het geschil voorleggen aan de kantonrechter. U moet het geschil binnen 6 weken na de afhandeling vanuit Dutch HDA voorleggen aan de kantonrechter.

Privacy Statement

Dutch HDA heeft een privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Dutch Human Development Academy( afgekort Dutch HDA ) met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Dutch HDA worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die aan Dutch HDA geeft, zal met de grootst mogelijk zorg behandeld worden.

Het doel van het registeren van persoonsgegevens door Dutch HDA is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeken kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie).

Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Dutch HDA behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

In uitzonderingsgevallen deelt Dutch HDA informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Onze site stelt communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

Dutch DHA gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.